Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

bambitch
5458 f5bb 390
Reposted from1923 1923 viapl pl
9415 fd87 390
bambitch
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
2288 e9f5 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
bambitch
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaiblameyou iblameyou
4638 1092 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaiblameyou iblameyou
8667 f363 390
Reposted fromindie indie viazagrobela zagrobela

March 08 2015

March 01 2015

February 26 2015

bambitch
9769 2479 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viacaligula caligula
7657 44dc 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viacaligula caligula
bambitch
4524 4ad8 390
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou

February 25 2015

February 08 2015

February 06 2015

January 28 2015

January 27 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl